Sân Chi Lăng trước ngày ‘khai tử’

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, t...